17 Rén ruò qǔ tāde zǐ meì , wúlùn shì yì mǔ tóng fǔ de , shì yì fǔ tóng mǔ de , bǐcǐ jiàn le xiàtǐ , zhè shì kĕchǐ de shì , tāmen bì zaì bĕn mín de yǎnqián beì jiǎnchú . tā lù le zǐ meì de xiàtǐ , bì dāndāng zìjǐ de zuìniè .