23 Wǒ zaì nǐmen miànqián suǒ zhú chū de guó mín , nǐmen bùkĕ suícóng tāmende fēngsú , yīnwei tāmen xíng le zhè yīqiè de shì , suǒyǐ wǒ yànwù tāmen .