We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
8 Suǒyǐ nǐ yào shǐ tā chéng shèng , yīnwei tā fèng xiàn nǐ shén de shíwù , nǐ yào yǐ tā wéi shèng , yīnwei wǒ shǐ nǐmen chéng shèng de Yēhéhuá shì shèng de .