14 Wúlùn shì bǐng , shì hōng de zǐlì , shì xīn suì zǐ , nǐmen dōu bùkĕ chī , zhí dĕng dào bǎ nǐmen xiàn gĕi shén de gōngwù daì lái de nà yī tiān cái kĕyǐ chī . zhè zaì nǐmen yīqiè de zhù chǔ zuòwéi shì shìdaì daì yǒngyuǎn de dénglì .