18 Yòu yào jiàng yī suì , méiyǒu cánji de yánggāo qī zhǐ , gōngniú dú yī zhǐ , gōng miányáng liǎng zhǐ , hé bǐng yītóng fèng shàng . zhèxie yǔ tóng xiàn de sù jì hé diàn jì yào zuòwéi Fánjì xiàn gĕi Yēhéhuá , jiù shì zuò xīnxiāng de huǒ jì xiàn gĕi Yēhéhuá .