16 Nà xièdú Yēhéhuá míng de , bì beì zhìsǐ , quánhuì zhòng zǒng yào yòng shítou dá sǐ tā . bù guǎn shì jìjū de shì bĕn dì rén , tā xièdú Yēhéhuá míng de shíhou , bì beì zhìsǐ .