3 Zaì huì mù zhōng fǎ jǔ de mànzǐ waì , Yàlún cóng wǎnshang dào zǎochen bì zaì Yēhéhuá miànqián jīnglǐ zhè dēng . zhè yào zuò nǐmen shì shìdaì daì yǒngyuǎn de dénglì .