35 Nǐde dìxiōng zaì nǐ nàli ruò jiànjiàn pínqióng , shǒu zhōng quē fá , nǐ jiù yào bāng bǔ tā , shǐ tā yǔ nǐ tóng zhù , xiàng waìrén hé jìjū de yíyàng .