1 Nǐmen bùkĕ zuò shénme xū wú de shénxiàng , bùkĕ lì diāokè de ǒuxiàng huò shì zhù xiàng , yĕ bùkĕ zaì nǐmen de dì shàng ān shénme zàn chéng de shí xiàng , xiàng tā guìbaì , yīnwei wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén .