13 Wǒ shì Yēhéhuá nǐmen de shén , céng jiàng nǐmen cóng Āijí dì lǐng chūlai , shǐ nǐmen bù zuò Āijí rén de núpú , wǒ yĕ zhé duàn nǐmen suǒ fù de è , jiào nǐmen tǐng shēn ér zǒu .