22 Wǒ yĕ yào dǎfa yĕdì de zǒushòu dào nǐmen zhōngjiān , qiāng chī nǐmen de érnǚ , tūn miè nǐmen de shēngchù , shǐ nǐmen de rén shù jiǎnshǎo , dàolù huāngliáng .