31 Wǒ yào shǐ nǐmen de chéngyì biàn wéi huāngliáng , shǐ nǐmen de zhòng shèng suǒ chéngwéi huāng cháng , wǒ yĕ bù wén nǐmen xīnxiāng de xiāngqì .