33 Wǒ yào bǎ nǐmen sàn zaì liè bāng zhōng , wǒ yĕ yào bá dāo zhuīgǎn nǐmen . nǐmen de dì yào chéngwéi huāng chǎng , nǐmen de chéngyì yào biàn wéi huāngliáng .