We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
11 Ruò shēngchù bù jiéjìng , shì bùkĕ xiàn gĕi Yēhéhuá wéi gōngwù de , jiù yào bǎ shēngchù ānzhì zaì jìsī miànqián .