We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
21 Dàn dào le xǐ nián , nà dì cóng mǎi zhǔ shǒu xià chūlai de shíhou , jiù yào guī Yēhéhuá wéi shèng , hé yǒng xiàn de dì yíyàng , yào guī jìsī wéi yè .