27 Ruò shì bú jiéjìng de shēngchù shēng de , jiù yào àn nǐ suǒ gū déng de jiàzhí jiā shàng wǔ fēn ...zhīyī shú huí , ruò bú shú huí , jiù yào àn nǐ suǒ gū déng de jiàzhí maì le .