28 Dàn yīqiè yǒng xiàn de , jiù shì rén cóng tā suǒ yǒu yǒng xiàn gĕi Yēhéhuá de , wúlùn shì rén , shì shēngchù , shì tā chéngshòu wéi yè de dì , dōu bùkĕ maì , yĕ bùkĕ shú . fán yǒng xiàn de shì guī gĕi Yēhéhuá wéi zhì shèng .