8 Tā ruò pínqióng , bùnéng zhào nǐ suǒ gū déng de jià , jiù yào bǎ tā daì dào jìsī miànqián , jìsī yào àn xǔyuàn rén de lìliang gū déng tāde jià .