9 Suǒ xǔ de ruò shì shēngchù , jiù shì rén xiàn gĕi Yēhéhuá wéi gōngwù de , fán zhè yī leì xiàn gĕi Yēhéhuá de , dōu yào chéngwéi shèng .