1 Rén xiàn gōngwù wéi píngān jì ( píngān huò zuò chóu ēn xià tóng ) , ruò shì cóng niú qún zhōng xiàn , wúlùn shì gōng de shì mǔ de , bì yòng méiyǒu cánji de xiàn zaì Yēhéhuá miànqián .