31 Yòu yào bǎ yáng suǒyǒude zhīyóu dōu qǔ xià , zhèng rú qǔ píngānjì shēng de zhīyóu yíyàng . jìsī yào zaì tán shàng fùnshāo , zaì Yēhéhuá miànqián zuòwéi xīnxiāng de jì , wéi tā shú zuì , tā bì mĕng shèmiǎn .