35 Yòu yào bǎ suǒyǒude zhīyóu dōu qǔ xià , zhèng rú qǔ píngānjì yánggāo de zhīyóu yíyàng . jìsī yào àn xiàn gĕi Yēhéhuá huǒ jì de tiaólì , shāo zaì tán shàng . zhìyú suǒ fàn de zuì , jìsī yào wéi tā shú le , tā bì mĕng shèmiǎn .