10 Jìsī yào chuān shàng xìmábù yīfu , yòu yào bǎ xìmábù kùzi chuān zaì shēnshang , bǎ tán shàng suǒ shāo de Fánjì huī shōu qǐlai , dǎo zaì tán de pángbiān .