18 Fán xiàn gĕi Yēhéhuá de huǒ jì , Yàlún zǐsūn zhōng de nán dīng dōu yào chī zhè yī fèn , zhídào wàn daì , zuò tāmen yǒng de de fèn . mó zhèxie jìwù de , dōu yào chéngwéi shèng .