25 Nǐ duì Yàlún hé tāde zǐsūn shuō , shú zuì jì de tiaólì nǎi shì zhèyàng , yào zaì Yēhéhuá miànqián , zǎi Fánjì shēng de dìfang zǎi shú zuì jì shēng , zhè shì zhì shèng de .