38 Dōu shì Yēhéhuá zaì Xīnǎi shān suǒ fēnfu Móxī de , jiù shì tā zaì Xīnǎi kuàngyĕ fēnfu Yǐsèliè rén xiàn gōngwù gĕi Yēhéhuá zhī rì suǒ shuō de .