2 Zhè rén míng jiào Yǐlì mǐ lè , tāde qī míng jiào ná é mǐ . tā liǎng gè érzi , yī gè míng jiào mǎ lún , yī gè míng jiào jī lián , dōu shì Yóudà Bólìhéng de Yǐfǎtā rén . tāmen dào le Móyē dì , jiù zhù zaì nàli .