6 Tā jiù yǔ liǎng gè ér fù qǐshēn , yào cóng Móyē dì guī huí . yīnwei tā zaì Móyē dì , tīngjian Yēhéhuá juàngù zìjǐ de bǎixìng , cì liángshi yǔ tāmen .