11 Bōesī huídá shuō , zì cóng nǐ zhàngfu sǐ hòu , fán nǐ xiàng pópo suǒ xíng de , bìng nǐ líkāi fùmǔ hé bĕn dì , dào sù bú rènshi de mín zhōng , zhèxie shì rén quándōu gàosu wǒ le .