4 Bōesī zhēng cóng Bólìhéng lái , duì shōugē de rén shuō , yuàn Yēhéhuá yǔ nǐmen tóng zaì . tāmen huídá shuō , yuàn Yēhéhuá cì fú yǔ nǐ .