1 Bōesī dào le chéng mén , zuò zaì nàli , qià qiǎo Bōesī suǒ shuō de nà zhì jìn de qīnshǔ jīngguò . Bōesī shuō , mǒu rén nǎ , nǐ lái zuò zaì zhèlǐ . tā jiù lái zuò xià .