2 Bōesī yòu cóng bĕn chéng de zhǎnglǎo zhōng jiǎnxuǎn le shí rén , duì tāmen shuō , qǐng nǐmen zuò zaì zhèlǐ . tāmen jiù dōu zuò xià .