34 Nǐ yǎnjing jiù shì shēnshang de dēng , nǐde yǎnjing ruò le liàng , quán shēn jiù guāngmíng . yǎnjing ruò hūnhuā , quán shēn jiù hēiàn .