7 Nà rén zaì lǐmiàn huídá shuō , búyào jiǎorǎo wǒ . mén yǐjing guānbì , háizi men yĕ tóng wǒ zaì chuáng shàng le . wǒ bùnéng qǐlai gĕi nǐ .