46 Zaì tā xiǎng bù dào de rìzi , bù zhīdào de shíchen , nà púrén de zhǔrén yào lái , chóngchóng de chǔzhì tā , (huò zuò "bǎ tā yào zhǎn le ") déng tā hé bù zhōngxīn de rén tóng zuì .