10 Nǐ beì qǐng de shíhou , jiù qù zuò zaì mò wèi shàng , hǎo jiào nà qǐng nǐde rén lái , duì nǐ shuō , péngyou , qǐng shàng zuò , nàshí nǐ zaì tóng xí de rén miànqián , jiù yǒu le guāngcǎi le .