13 Guò le bù duō jǐ rì , xiǎoér zǐ jiù bǎ tā yīqiè suǒyǒude , dōu shōushi qǐlai , wǎng yuǎnfāng qù le . zaì nàli rènyì fàngdàng , làngfeì zīcái .