25 Yàbólāhǎn shuō , ér a , nǐ gāi huí xiǎng nǐ shēng qián xiǎng guō fú , Lāsalù yĕ shòu guò kǔ . rújīn tā zaì zhèlǐ dé ānwèi , nǐ dào shòu tòngkǔ .