22 Zhǔrén duì tā shuō , nǐ zhè èpú , wǒ yào píng nǐde kǒu , déng nǐde zuì . nǐ jì zhīdào wǒ shì yánlì de rén , méiyǒu fàng xià de hái yào qù ná , méiyǒu zhòng xià de hái yào qù shōu .