25 Zaì Yēlùsǎlĕng yǒu yī gèrén míng jiào Xīmiàn , zhè rén yòu gōngyì yòu qiánchéng , sùcháng pànwàng Yǐsèliè de ānwèi zhĕ lái dào , yòu yǒu Shènglíng zaì tā shēnshang .