1 Gāisǎtíbìliú zaì wèi dì shí wǔ nián , Bĕndiūbǐlāduō zuò Yóutaì xúnfǔ , Xīlǜ zuò Jiālìlì fēn fēng de wáng , tā xiōngdi Féilì zuò Yǐtǔlìyà hé Tèlākĕní dìfang fēn fēng de wáng , Lǚsāniè zuò Yàbǐlìní fēn fēng de wáng ,