25 Yūesè shì Mǎtātíyà de érzi , Mǎtātíyà shì Yàmósī de érzi , Yàmósī shì Náhóng de érzi , Náhóng shì Yǐsīlì de érzi , Yǐsīlì shì Nágāi de érzi ,