11 Guò le bù duō shí , yǒu gǔ juàn zuò cì rì Yēsū wǎng yī zuò chéng qù , zhè chéng míng jiào ná yīn , tāde méntǔ hé jí duō de rén yǔ tā tóngxíng .