39 Shuō , nǐ huí jiā qù , chuánshuō shén wèi nǐ zuò le hédĕng dà de shì . tā jiù qù mǎn chéng chuányáng Yēsū wèi tā zuò le hédĕng dà de shì .