48 Duì tāmen shuō , fán wèi wǒ míng jiēdaì zhè xiǎo háizi de , jiù shì jiēdaì wǒ . fán jiēdaì wǒde , jiù shì jiēdaì nà chāi wǒ lái de . nǐmen zhōngjiān zuì xiǎo de , tā biàn wéi dà .