17 Yīnwei shén de yì , zhèngzaì zhè fúyin shàng xiǎnmíng chūlai . zhè yì shì bĕn yú xìn yǐzhì yú xìn . rú jìng shàng suǒ jì , yì rén bì yīn xìn dé shēng .