25 Tāmen jiāng shén de zhēn shí biàn wéi xū huǎng , qù jìngbaì shìfèng shòu zào zhī wù , bú jìngfèng nà zàowù de zhǔ . zhǔ nǎi shì kè chēngsòng de , zhídào yǒngyuǎn . āmén .