7 Wǒ xiĕ xìn gĕi nǐmen zaì Luómǎ wèi shén suǒ aì , fèng zhào zuò shèngtú de zhòngrén . yuàn ēnhuì píngān , cóng wǒmen de fù shén , bìng zhǔ Yēsū Jīdū , guīyǔ nǐmen .