19 Wǒ zaì shuō , Yǐsèliè rén bú zhīdào má . xiān yǒu Móxī shuō , wǒ yào yòng nà bú chéng zǐmín de , rĕ dòng nǐmen de fènhèn . wǒ yào yòng nà wúzhī de mín , chù dòng nǐmen de nùqì .