22 Kè jiàn shén de ēncí , hé yánlì . xiàng nà diēdǎo de rén , shì yánlì de . xiàng nǐ shì yǒu ēncí de , zhǐyào nǐ chángjiǔ zaì tāde ēncí lǐ . bú rán , nǐ yĕ yào beì kǎn xià lái .